10 Nama Malaikat dan Tugasnya Dalam Agama Islam

10 Nama Malaikat dan Tugasnya Dalam Agama Islam. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang diutus-Nya untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam memelihara kehidupan manusia dan alam semesta.

Dalam sebuah Hadis Riwayat Bukhari, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabatnya, “Apakah kamu mengetahui apa itu iman?” Rasulullah SAW menjawab, “Iman adalah percaya kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, dan hari akhir, serta percaya kepada takdir baik dan buruknya.

Dalam agama Islam, terdapat sepuluh nama malaikat yang dipercayai memiliki peran penting dalam kehidupan manusia dan penciptaan alam semesta. Nama-nama malaikat tersebut adalah Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Berikut nama malaikat dan tugasnya yang harus anda ketahui:

Nama Malaikat dan Tugasnya

Jibril

Malaikat Jibril adalah malaikat yang dipercayai sebagai pembawa wahyu dari Allah SWT kepada para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Jibril juga memainkan peran penting dalam mengatur takdir manusia, menjaga alam semesta, dan mengeksekusi perintah Allah.

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 97, Allah SWT berfirman, “Siapa yang menjadi musuh Jibril, maka sungguh, Jibril membawa Al-Quran itu dengan seizin Allah, yang turun (dari surga) ke dalam hati kamu (Muhammad), sesuai dengan kehendak Allah, menjadi petunjuk bagi manusia dan penjelasan rinci tentang petunjuk itu, dan menjadi cahaya bagi mereka yang beriman.

Mikail

Malaikat Mikail memiliki peran penting dalam memberikan rezeki dan mengatur iklim serta cuaca di alam semesta. Ia juga dipercayai memiliki peran dalam memerangi kejahatan dan menjaga keadilan di dunia.

Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, “Mikail bertugas meniupkan angin untuk membawa awan ke mana Allah SWT menghendaki.

Israfil

Malaikat Israfil adalah malaikat yang bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Ia juga dipercayai sebagai pengawas kejadian-kejadian besar di dunia, seperti terjadinya gempa bumi atau bencana alam lainnya.

Surat Al-Mudathir ayat 30, disebutkan, “Dan Aku tidak menjadikan orang-orang yang mendustakan (azab) sebagai penghuni neraka kecuali Malaikat penjaga neraka itu.

Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, “Israfil berdiri di hadapan Allah SWT dengan sangkakala di tangannya, sementara malaikat Jibril, Mikail, dan Izrail berada di sekitarnya. Israfil berkata, ‘Wahai Allah, siapa yang akan saya tiupkan sangkakala kepadanya?’ Kemudian Allah SWT memberitahu Israfil siapa yang akan menjadi sasarannya.

Izrail

Malaikat Izrail adalah malaikat yang bertugas mencabut nyawa manusia ketika ajalnya tiba. Ia juga dipercayai sebagai pengatur kehidupan di alam kubur.

Dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 11, Allah SWT berfirman, “Katakanlah: “Malaikat maut yang diserahi (tugas mencabut nyawa) akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhannya-lah kamu akan dikembalikan.

Munkar

Munkar merupakan salah satu dari sepuluh malaikat yang memiliki tugas penting dalam agama Islam. Nama Munkar sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya “yang tidak dikenal”. Malaikat ini memiliki tugas yang cukup menakutkan, yaitu menguji orang yang baru meninggal dunia di dalam kubur.

Munkar akan muncul di depan orang yang baru meninggal dunia di dalam kubur bersama dengan malaikat Nakir. Kedua malaikat ini akan memasuki kubur dan menguji orang yang meninggal dunia tentang keyakinannya terhadap agama Islam, khususnya tentang tauhid atau keyakinan pada keesaan Allah SWT.

Nakir

Sama halnya dengan malaikat Munkar, Nakir adalah malaikat yang bertugas menginterogasi manusia setelah kematian. Mereka akan menanyakan tentang keyakinan seseorang dan perbuatannya selama hidupnya.

Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, Rasulullah SAW pernah bersabda, “Setelah seorang muslim meninggal dunia dan jenazahnya diletakkan di atas tanah, maka dua malaikat datang kepadanya dan duduk di samping kepalanya. Lalu mereka bertanya kepadanya, ‘Siapa Tuhanmu?’. Dia menjawab, ‘Tuhan saya adalah Allah’. Kemudian mereka bertanya lagi, ‘Apa agamamu?’. Dia menjawab, ‘Agama saya adalah Islam’. Setelah itu mereka bertanya lagi, ‘Siapa nabi yang diutus kepadamu?’. Dia menjawab, ‘Nabi saya adalah Muhammad SAW’.

Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 26-27, Allah SWT berfirman, “Dan tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu siap sedia (mencatatnya).

Raqib

Malaikat Raqib adalah malaikat yang bertugas mencatat segala perbuatan baik manusia. Catatan ini akan digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban saat hari kiamat tiba.

Surat al-Infitar ayat 10-12, Allah SWT berfirman, “Dan sesungguhnya atas kamu ada Malaikat-malaikat penjaga, yang bergiliran di depanmu dan di belakangmu, mereka menjagamu dengan perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

Surat Qaf ayat 18, Allah SWT berfirman, “Dan Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ketika dua orang Malaikat duduk di kanan dan kiri (manusia), tiada satu perkataan pun yang diucapkan oleh manusia melainkan ada di dekatnya penjaga yang siap mencatat.

Atid

Sama halnya dengan Malaikat Raqib, Malaikat Atid juga bertugas mencatat amal perbuatan manusia, namun Malaikat Atid hanya mencatat amal perbuatan buruk setiap umat manusia yang akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat.

Selain mencatat amal manusia, Atid juga bertugas mengawasi setiap gerakan manusia. Atid memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Atid juga bertugas memberikan peringatan kepada manusia jika mereka melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.

Malik

Malaikat Malik adalah malaikat yang bertugas sebagai penjaga neraka. Ia akan memerintahkan malaikat lain untuk memasukkan orang-orang yang berdosa ke dalam neraka.

Hadis Riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW juga pernah menceritakan tentang Malaikat Malik dan para penjaga neraka. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW mengatakan bahwa “Malaikat Malik selalu bertanya kepada para penjaga neraka apakah mereka siap untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik.

Ridwan

Malaikat Ridwan adalah malaikat yang bertugas sebagai penjaga pintu surga. Ia akan memerintahkan malaikat lain untuk memasukkan orang-orang yang beriman ke dalam surga.

Hadis Riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda:

Sesungguhnya Allah memiliki seorang hamba yang Dia beri tugas untuk menjaga pintu surga. Nama hamba itu adalah Ridwan.

Selain nama malaikat dan tugasnya yang telah disebutkan di atas, terdapat juga nama malaikat dan  tugasnya yang lain dalam agama Islam. Misalnya, malaikat Jundullah yang bertugas melindungi para mukmin dari musuh-musuhnya, malaikat Ra’d yang bertugas mengatur petir dan guntur, serta malaikat Hamalat al-Arsh yang bertugas membawa Arsy Allah SWT.

Baca Juga : Panorama Hutan Pinus Limpakuwus Di Baturaden Yang Menakjubkan

Namun, yang perlu diingat adalah bahwa nama malaikat dan tugasnya hanya sebatas pengetahuan dan keyakinan kita sebagai umat Islam. Kita tidak boleh terlalu fokus pada aspek-aspek tertentu dalam agama Islam, melainkan harus selalu menjaga keselarasan antara beragama dan berkehidupan di dunia.

Penutup

Nama malaikat dan tugasnya dalam agama Islam memiliki peran penting dalam menjaga kehidupan manusia dan alam semesta. Sebagai umat Islam, kita harus selalu menghormati dan menghargai malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang suci dan patuh pada perintah-Nya. Namun, kita juga harus selalu menjaga keseimbangan antara beragama dan berkehidupan di dunia serta menghindari penyembahan atau pengagungan yang hanya Allah SWT yang berhak menerimanya.

Baca Juga : 4 Jenis Tulisan Aksara Sunda Lengkap Dengan Artinya

10 Nama Malaikat dan Tugasnya Dalam Agama Islam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *